راهنمای بیماران جهت تست تحمل گلوکز GTT

ویژه مراجعین
portfolio image

آزمایش GTT که توانایی بیمار در تحمل مقدار استاندارد گلوکز خوراکی را ارزیابی می شود بر دو نوع است : 1. تست تحمل گلوکز 3 ساعته با 100 گرم گلوکز 2. تست تحمل گلوکز 2 ساعته با 75 گرم گلوکز (در اطفال 75/1 گرم گلوکز به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) توصیه به بیماران : بیمار باید طی سه روز قبل از انجام آزمایش دارای رژیم غذایی حداقل 150 گرم کربوهیدرات در روز باشد و در روز مراجعه به آزمایشگاه شرایط ناشتایی بمدت 8 تا 12 ساعت رعایت گردد. باید قبل از مصرف پودر گلوکز توسط بیمار یک نمونه خون ناشتا (FBS) گرفته شده و سپس بنا به دستور پزشک درخواست کننده، مقدار معین پودر گلوکز را که توسط واحد نمونه گیری به بیمار داده می شود، در یک لیوان آب حل نموده و ظرف مدت 2 تا 5 دقیقه تمام آنرا میل نماید. چنانچه بیمار نتواند تمامی محلول گلوکز را بخورد و یا مقداری از آن را استفراغ نماید ، مقدار گلوکز خون بطور کاذب کاهش یافته و در صورت بروز این حالت باید مسئول نمونه گیری را در جریان قرار دهد. پس از اتمام محلول گلوکز به مسئول نمونه گیری اطلاع دهید تا ساعات مربوط به مراجعات بعدی برای خونگیری را به شما بگوید. این نوبت ها معمولا به فاصله یک ساعت تا حداکثر سه نوبت ( 60- 120 - 180دقیقه) می باشد.(درست راس ساعات گفته شده به نمونه گیری مراجعه فرمایید) بعد از میل نمودن پودر گلوکز تا زمان نمونه گیری از مصرف مواد غذایی و دخانیات خودداری کرده و ضمن پرهیز از فعالیت های بدنی به خاطر داشته باشید که استرس میتواند موجب افزایش قند خون گردد. (در صورت نیاز خوردن آب بلامانع می باشد.)