دستورالعمل برای جمع آوری نمونه خلط

ویژه مراجعین
portfolio image

در صورت درخواست سه نوبتی آزمایش ، نمونه اول هنگام مراجعه بیمار گرفته می شود .نمونه دوم ،خلط صبحگاهی است که بیمار به صورت ناشتا پس از یک نفس عمیق و با سرفه ،خلط خارج شده را در ظرف میریزد . نمونه سوم هنگام مراجعه بیمار برای تحویل نمونه دوم به واحد جمع آوری دریافت می گردد. توصیه های قابل ارائه به بیماران  نمونه صبحگاهی بهتر است  بهتر است بیمار ناشتا باشد .لازم است قبل از گرفتن خلط ، دهان چند بار با آب معمولی شسته شود .بیمار نفس عمیقی از راه بینی کشیده و برای لحظه ای نفس خود را در سینه حبس نماید و سپس با سرفه ای عمیق ، خلط خود را داخل ظرف مربوطه تخلیه کند .  در صورتی که بیمار نتواند با سرفه کردن نمونه خلط را جمع آوری نماید باید به وی توصیه گردد که از روش هایی چون استنشاق بخار آب یا غرغره آب نمک رقیق استفاده نماید .  سعی شود نمونه آّب دهان نباشد ، آب دهان شفاف و آبکی است ولی خلط چسبندگی دارد.نمونه در ظرف مخصوص ارائه شده توسط آزمایشگاه یا ظرف تمیز دهان گشاد ریخته شود و سریع به آزمایشگاه تحویل گردد.  توجه شود مشخصات بیمار روی دیواره ظرف ثبت شده باشد . نمونه گیری در منزل بیمار باید صبح پس از بیدار شدن از خواب و حتی المقدور در بستر و قبل از مصرف هر گونه غذا ،با سرفه ای عمیق خلط خود را خارج و در ظرف مربوطه تخلیه نماید و هرچه سریعتر به آزمایشگاه تحویل دهد.حجم نمونه باید در هر بار نمونه گیری حداقل 2ml باشد(3-5 ml بهتر است) . شرایط نگهداری نمونه و نحوه انتقال : • نمونه ها پس از تهیه دردمای یخچال نگهداری شود و همان روز به محل آزمایشگاه برسد. • حین حمل نمونه ا زگرما و نور مستقیم آفتاب دور نگهداشته شود. • ماندن بیش از حد نمونه خلط در خارج از آزمایشگاه بر نتیجه آزمایش تاثیر • می گذارد ملاحظات ایمنی در تمام مراحل گرفتن نمونه و هنگام ثبت مشخصات روی ظرف حاوی آن ، باید از دستکش یک بار مصرف استفاده شود .