1403/04/31
تماس با ما : 31991-056
سوالات نظرسنجی

با شرکت در نظر سنجی می توانید ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید .با تشکر از همکاری شما

1 - توانمندی آزمایشگاه در اجرای تعهدات و وعده های داده شده را چگونه ارزیابی می کنید؟
2 - میزان رضایت شما از برخورد پرسنل چقدر است؟
3 - میزان رضایت شما از بهداشت و مرتب بودن سالن آزمایشگاه چقدر است؟
4 - میزان رضایت شما از مدت زمان آماده شدن جواب آزمایش چقدر است؟
5 - نحوه راهنمایی و توضیحات همکاران در ارتباط با آزمایش شما چگونه بود؟
6 - رعایت بهداشت و مرتب بودن سرویس های بهداشتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
7 - ارزیابی شما در مورد رعایت نوبت در پذیرش چگونه است؟
8 - میزان تسلط پرسنل نمونه گیری را چگونه ارزیابی میکنید؟
9 - زمان کاری و سرویس دهی آزمایشگاه به نظر شما چگونه است؟
10 - نحوه پاسخگویی تلفنی را چگونه ارزیابی می کنید؟
11 - مطالب آموزشی و علمی ارایه شده (دستورالعمل های آمادگی قبل از آزمایش ، وب سایت و مانیتور پذیرش و ....) را چگونه ارزیابی می کنید؟
12 - لطفا در صورت تمایل نوع مدرک تحصیلی و شماره تماس خویش را وارد نمایید.