تماس با ما

Contact

 

ازمایشگاه پاتو بیولوژی شفا

کد پستی    9713914641

تلفن تماس سالن پذیرش 31991-056

فاکس سالن فنی     32220505

تلگرام                      09039244644

ایمیل  shafalaboratory.com@Job