انالیز اتومات اسپرم

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

یکی از مراحل بررسی علل ناباروری انجام آزمایش اسپرم است. در آزمایشگاه شفا، اسپرم های شما از نظر توانایی های مختلف که به توان باروری مربوط است با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا بررسی شده و نتیجه این آزمایش در مراحل درمان ناباروری بسیار مهم است.

 مسئول : اقای رضایی

همکاران : اقای حسینی