انالیز اتومات اسپرم

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

یکی از مراحل بررسی علل ناباروری انجام آزمایش اسپرم است. در آزمایش اسپرم، اسپرم های شما از نظر توانایی های مختلف که به توان باروری مربوط است بررسی شده و نتیجه این آزمایش در مراحل درمان ناباروری بسیار مهم است.

 مسئول : اقای رضایی

همکاران : اقای حسین ابادی

            اقای سالاری 

            اقای حسینی