نوبت دهی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

راھنمای بیماران در آزمایشگاه 1 -اولین قدم در آزمایشگاه ارائه نسخه پزشک به بخش پذیرش می باشد. 2 -مسئول پذیرش نسخه شما را وارد سیستم کامپیوتر می کند. در بخش پذیرش از شما سوالاتی در ارتباط با شرایط آزمایش خودتان خواھند نمود. این امر حدود 6 -5 دقیقه طول می کشد. 3 -برگه پذیرش به شما تحویل داده می شود و از شما خواسته می شود تا وجه مربوط را به صندوق پرداخت نمایید. ھزینه آزمایش شما با توجه به تعرفه نظام پزشکی دریافت خواھد شد. در برگه پذیرش نام و نام خانوادگی، شماره پذیرش و تاریخ آماده شدن جواب شما درج گردیده است. 4 -نسخه و برگه پذیرش شما به بخش نمونه برداری تحویل داده می شود. 5 -دراین فاصله تا زمانی که برای نمونه برداری شما را صدا کنند، در سالن آزمایشگاه منتظر باشید. ممکن است 10 دقیقه از زمان شما به انتظار سپری شود. 6 -برای نمونه برداری صدا می شوید. 7 -در بخش نمونه برداری برگه پذیرش شما بررسی و نمونه گیری مناسب با شرایط آزمایش شما به عمل می آید. ممکن است در این بخش از شما سوالاتی در ارتباط با علائم بیماری و شرایط آزمایش شود. به دقت به توضیحات شخصی که از شما خون می گیرد، گوش دھید. ممکن است آزمایش شما ادامه داشته باشد. 8 -چنانچه آزمایش ادرار یا مدفوع دارید با توجه به توضیحات مندرج در نحوه صحیح جمع آوری ادرار و مدفوع به دستشویی بروید و نمونه خود را پس از گرفتن در محل نگھداری نمونه ھا قرار دھید. 9 -در پایان با ھماھنگی بخش پذیرش آزمایشگاه را ترک نمایید