مدیریت

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

دکتر محمود زردست(موسس و مسئول فنی آزمایشگاه)

خانم عباسی (سوپروایزر صبح)

آقای برات زاده (سوپروایزر عصر)