انبار

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

دریافت، تخلیه، بارگیری و نگهداری کالاهای مورد نیاز افراد و سازمان در مکان هایی با شرایط مناسب، صحیح و تحویل به موقع آنها انجام میشود. انبارداری شامل سیستم‌های قرار گرفتن جنس در انبار و ایجاد روش‌ها و اعمال مدیریت کنترل موثر از زمان ورود تا لحظه تحویل است که در آزمایشگاه شفا این مهم بصورت سیستمی و کاملا نظام مند استقرار یافته است.

 خانم حسامی