خدمات پشتیبانی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

خدمات مشتریان عبارت است از ارائه خدمات به مشتریان قبل، در حین و بعد از یک خرید. شرط موفق شدن این گونه تعامل ها به کارمندان پشتیبانی و خدمات مشتریان بستگی دارد؛ زیرا کارمندانی که قادر هستند خود را با شخصیت و خصوصیات اخلاقی میهمان وفق دهند، بهتر می توانند آن ها را جذب کنند. خدمات مشتریان مربوط به اولویتی است که یک سازمان متناسب با مولفه هایی همچون ابداع محصولات و قیمت گذاری به خدمات مشتریان اطلاق می کنند. از این نظر، یک سازمانی که اهمیت و ارزش بیشتری را برای خدمات مشتریان قائل است، هزینه بیشتری را هم برای آموزش کارمندان نسبت به سازمان های معمولی می کند یا این که ممکن است پولی هزینه مصاحبه فعال با مشتریان کند، تا بازخورد آن ها را بداند.

مسئول :  اقای حسینی

همکاران : اقای دهقان پور

              خانم استانیستی