اتومات ژنوتایپ

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

به کل یا قسمتی از اطلاعات ژنتیکی یک فرد ژن‌کرد[۱] یا ژنوتیپ یا ژن مانه گفته می‌شود. به عبارتی دیگر، ژنوتیپ ساختار آللی ژن‌های فرد است.در کلی‌ترین سطح خود، ژنوتیپ شامل کل ترکیب ژنتیکی شخص است و به‌صورت محدود تر، در مورد مجموعه آلل‌هایی به‌کار برده می‌شود که در یک یا چند مکان ژنی خاص حضور دارند. این واحد با بهره گیری از به روز ترین امکانات ازمایشات بیماران را با بالاترین کیفیت ممکن انجام میدهد

 مسئول : آقای نخعی : کارشناس آزمایشگاه