اتومات ژنوتایپ

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

به کل یا قسمتی از اطلاعات ژنتیکی یک فرد ژن‌کرد[۱] یا ژنوتیپ یا ژن مانه گفته می‌شود. به عبارتی دیگر، ژنوتیپ ساختار آللی ژن‌های فرد است.در کلی‌ترین سطح خود، ژنوتیپ شامل کل ترکیب ژنتیکی شخص است و به‌صورت محدود تر، در مورد مجموعه آلل‌هایی به‌کار برده می‌شود که در یک یا چند مکان ژنی خاص حضور دارند.

 مسئول : آقای نخعی : کارشناس آزمایشگاه