ارسال نمونه

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

راهنماي ايمني جهت انتقال نمونه هاي عفوني : انتقال نمونه هاي آلوده يا نمونه هايي که احتمال آلودگي آنها وجود دارد از يک آزمايشگاه به آزمايشگاه ديگر، از بخش هاي مختلف بيمارستان به آزمايشگاه بيمارستان يا آزمايشگاه خارج از بيمارستان و نيز از مطب پزشکان به آزمايشگاه، بايد تحت شرايط استاندارد صورت گيرد. اين روند در آزمایشگاه شفا با استفاده از ظروف مناسب ، بسته بندي به روش استاندارد با درج علائم وبرچسب هاي لازم روی بسته ، رعايت اصول ايمني جهت انتقال نمونه، و درنظرداشتن شرايط مناسب طی انتقال نمونه به نحوی که کيفيت و تماميت نمونه حفظ شود ، صورت می پذيرد.

 مسئول : خانم منصوری

همکاران : خانم اکرمی